Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Burmistrz Brzozowa oraz Warsztat Terapii Zajęciowej

w Starej Wsi

przy współpracy z Fundacją Aktywizacja

realizuje projekt

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych

z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Zapraszamy do udziału:

- Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

- miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)

- wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni

- status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a wrolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)

- osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne

- osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością

- Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?

Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum:

- Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki kształcenia

w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)

- Warsztaty umiejętności społecznych

- Szkolenie podstawowe z obsługi komputera

- Seminarium prawne

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum):

- Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)

- Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej)

- Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)

- Pośrednictwo pracy

- Praktyki zawodowe

- Staż rehabilitacyjny

- Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz

we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)

- Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł

na osobę)

- Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej

Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu:

- Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:

Fundacja Aktywizacja

ul. Rejtana 10

35-310 Rzeszów

tel. 511 944 287 lub 511 944 280

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie:

http://www.aktywizacja.org.pl/aktualnosci/687-rozpoczynamy-rekrutacje.