Pracownia reedukacji

     W pracowni reedukacji prowadzone są zajęcia, których celem jest podtrzymywanie kompetencji szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie oraz przyswajanie podstaw wiedzy o życiu i środowisku. P rowadzon e działania są nakierowane również na rozwijani e sprawności intelektualnych i poznawczych, podniesienie sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej.
Zajęcia muzyczne służą rozwijaniu swoich zainteresowań  poprzez naukę gry na instrumentach, przygotowywanie i udział w występach i przeglądach twórczości.

W pracowni stosowana jest metoda ośrodków pracy, która poprzez nauczanie całościowe pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Poprzez ścisły związek z życiem metoda ta stopniowo wprowadza uczestnika w poznanie świata i włącza w nurt zmieniającej się rzeczywistości. Niezwykle ważna w tej metodzie jest aktywność osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako podstawowa zasada poznawcza, która daje możliwość kontrolowania zdobytych wiadomości poprzez ich zastosowanie w praktycznym działaniu. Metoda uczy obserwowania, badania, myślenia rozumienia zjawisk przyrodniczo – społecznych, uczy wyciągania wniosków. Praca metodą ośrodków pracy sprzyja rozwijaniu mechanizmów poznawczych dzięki ciągłości, systematyczności i logice w układzie materiału oraz uaktywnieniu wszystkich analizatorów w naturalnych warunkach.
Dzięki treningowi ekonomicznemu uczestnicy doskonalą umiejętność orientacji w wartości pieniądza i towaru .
Terapia prowadzon jest w formie indywidualnej jak i grupowej. Poprzez udział w niej uczestnicy są przygotowywani do samodzielnego życia.