Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej

 

 Informacja o wyborze oferty

         Gmina Brzozów informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na dowóz uczestników projektu na szkolenie „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty” w ramach projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, do dnia 8 czerwca b.r. wpłynęły trzy oferty. Zamówienia udzielono firmie „Omega – Trans” Wincenty Irzyk, 36-207 Grabownica 183 za cenę 3,80 zł brutto\km.  

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób         

            Gmina Brzozów zaprasza do składania ofert na dowóz ( usługa transportowa) uczestników projektu na szkolenie „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty” w ramach  projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

            Szczegóły oferty w załączniku do pobrania: 

http://www.brzozow.pl/images/doc/kucharzwtz.pdf 

Informacja o wyborze oferty

           Gmina Brzozów informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia grupowych warsztatów psychologicznych w projekcie pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, do dnia 24 maja b.r. wpłynęły cztery oferty.

           Do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Joannę Rachwał-Szczukę. Cena brutto za 1 godz. dydaktyczną wyniesie 55 zł.

 

 

Informacja o wyborze oferty

            Gmina Brzozów informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty” w ramach projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, do dnia 18 maja b.r. wpłynęły trzy oferty.

          Zamówienia udzielono Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego w Sanoku, ul.Matejki 7 a, za kwotę 16 000,- zł.


 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej

            Gmina Brzozów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych  w ramach  projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Szczegóły oferty w załączniku do pobrania

 http://www.brzozow.pl/images/doc/formularzwarsztatypsychologiczne.pdf

 

 

 Wyniki zapytania ofertowego

            Gmina Brzozów informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, wpłynęły dwie oferty.

 

            Do realizacji zadania wybrana została oferta złożona przez p. Krystynę Burnatowską – Pospolitak. Cena brutto 2442,00 zł\miesiąc.

  

 

Gmina Brzozów zaprasza do składania ofert na szkolenie

 

             Gmina Brzozów zaprasza do składania ofert na szkolenie „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty” w ramach projektu pt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 


Szczegóły oferty w załączniku do pobrania:

http://www.brzozow.pl/images/doc/formularzwtz.pdf 

 

Rekrutacja do projektu

           „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej”.

 

W dniu 01 maja 2012 r. Gmina Brzozów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dostęp do udziału w projekcie spełnia zasady równości szans.

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, którzy zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w gminie Brzozów, posiadają orzeczony i udokumentowany umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe bądź chorobę psychiczną i są osobami niezatrudnionymi.

 

            Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły nabyć nowe kwalifikacje zawodowe poprzez realizację szkolenia: „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty”, zakończonych sprawdzianem praktycznym i degustacją, oraz skorzystać z grupowych warsztatów psychologicznych.

 

Informacje dodatkowe:
            Uczestnikom zostaną zapewnione niezbędne materiały i narzędzia.
            Realizator projektu zapewni dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć oraz poczęstunek.

            Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w budynku WTZ w Starej Wsi, natomiast szkolenie „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty”, w miejscu wskazanym przez firmę szkoleniową realizującą wsparcie.

 

Rekrutacja: Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi od 07.05.2012 r. do 11 .05.2012 r.

 

             Formularz rekrutacyjny uczestnicy WTZ w Starej Wsi mogą odbierać i składać osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej w okresie przeznaczonym na rekrutację. Złożone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez koordynatora projektu.

             W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rankingowa: w pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali w Ocenie Kompleksowej obejmującej 3-letni okres rehabilitacji opinię stwierdzającą ich gotowość do pracy i najwyższą punktację, z zachowaniem proporcji udziału kobiet i mężczyzn zaplanowanym w projekcie.

 

              Z osób niezakwalifikowanych do grupy podstawowej zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Informacje o projekcie: Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

 

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: Alicja Tomoń – Kierownik WTZ, Krystyna Burnatowska – Pospolitak – Koordynator Projektu tel. 502368318, adres poczty elektronicznej: krystyna_burnatowska@o2.pl

   

 

  

Informacja o projekcie

               W dniu 01 maja 2012 r. Gmina Brzozów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej”.

 

Dostęp do udziału w projekcie spełnia zasady równości szans.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. do 30 .09.2012 r.

 

Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Numer projektu: WND- POKL.07.03.00-18-189/11

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród 10 osób upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie( 5 kobiet i 5 mężczyzn) mieszkających na terenie Gminy Brzozów, będących podopiecznymi WTZ w Starej Wsi w okresie trwania projektu poprzez wdrożenie oddolnej inicjatywy zmierzającej do ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

Grupa docelowa: Odbiorcami projektu są uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, którzy zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w gminie Brzozów, posiadają orzeczony i udokumentowany umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe bądź chorobę psychiczną i są osobami niezatrudnionymi.

 

Formy wsparcia: Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
a.100 godzin zajęć szkoleniowych „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty”, zakończonych sprawdzianem praktycznym i degustacją,
b.35 godzin grupowych warsztatów psychologicznych,

 

Informacje dodatkowe: Każdy uczestnik w ramach projektu będzie realizował szkolenie i warsztat psychologiczny.
Uczestnikom zostaną zapewnione niezbędne materiały i narzędzia.
Realizator projektu zapewni dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć oraz poczęstunek.
Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w budynku WTZ w Starej Wsi, natomiast szkolenie „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty”, w miejscu wskazanym przez firmę szkoleniową realizującą wsparcie.

Rekrutacja: Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi od 07.05.2012 r. do 11 .05.2012 r.

 

Formularz rekrutacyjny uczestnicy WTZ w Starej Wsi mogą odbierać i składać osobiście w Warsztacie Terapii Zajęciowej w okresie przeznaczonym na rekrutację.

 

Złożone dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez koordynatora projektu.

 

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rankingowa: w pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali w Ocenie Kompleksowej obejmującej 3-letni okres rehabilitacji opinię stwierdzającą ich gotowość do pracy i najwyższą punktację, z zachowaniem proporcji udziału kobiet i mężczyzn zaplanowanym w projekcie.

 

Z osób niezakwalifikowanych do grupy podstawowej zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Informacje o projekcie:Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

 

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: Alicja Tomoń – Kierownik WTZ, Krystyna Burnatowska – Pospolitak – Koordynator Projektu tel. 502368318, adres poczty elektronicznej: krystyna_burnatowska@o2.pl

 

  

Koordynator do projektu

             Gmina Brzozów poszukuje koordynatora do projektu pt Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach konkursu nr 20\POKL\7.3\2011 Priorytet VII POKL promocja integracji społecznej , Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji .

 

Zakres obowiązków:

 

  • nadzór nad projektem,
  • zarządzanie zespołem projektowym,
  • rekrutacja uczestników,
  • promocja projektu, monitoring i ewaluacja,
  • sporządzanie wniosku o płatność, prowadzenie dokumentacji finansowej,
  • nadzór nad realizacją budżetu,
  • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym.
  • Rozliczenie końcowe i zamknięcie projektu.                                                                            

 

Wymagania dotyczące kwalifikacji – minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami. Wymiar czasu pracy – 20 godz.\tydz. umowa   cywilno - prawna                                                         Termin realizacji: od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2012 r. 

 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej , na formularzu ofertowym podanym w załączeniu w terminie do 21 marca b.r. do godz.12.00, pod adres Warsztat Terapii Zajęciowej , 36-200 Brzozów , Stara Wieś 793.

Bliższych informacji uzyskać można pod tel. 604 261 475 ( Alicja Tomoń ) w godz. od 8.00 -15.00

Termin realizacji: od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2012 r.

Każdy uczestnik w ramach projektu będzie realizował szkolenie i warsztat psychologiczny.