RODO

RODO - klauzula informacyjna

     W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi
z siedzibą: Stara Wieś 793
nr tel.:
 (13) 43 - 402 - 94
email:
wtz2@op.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: (13) 43 - 402 - 94, email: ido_wtz2@onet.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starej Wsi odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- PCPR w Brzozowie;

- UM w Brzozowie;

- Starosta Powiatowy w Brzozowie;

- Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;

- PFRON

- Policja, Prokuratura, Sądy;

- inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
  w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi /Kierownik posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany ani nie będzie podlegać profilowaniu.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi /Kierownika Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.