Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://wtz2.brzozow.pl

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.01.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą​

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych, 
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego,

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.01.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi  wtz2@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
13 434 02 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dotyczące strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

 

Zależy nam, aby każdy Internauta miał dostęp do zamieszczanych w naszej stronie materiałów i mógł korzystać z dostarczonych funkcjonalności, naszym celem jest aby strona warsztatu była zgodna z międzynarodowymi  wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

 

Poruszanie się za pomocą klawiatury

 

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,

 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

 

Powiększanie strony

 

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 

Kontrast

 

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

 

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Kontakt

 

Zapewnienie pełnej dostępności serwisu to proces.

 

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis, prosimy o kontakt pod adres
e-mail: 
wtz2@op.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż materiały znajdujące się w chwili uruchomienia nowej strony warsztatu w archiwum nie są dostosowane do standardu WCAG 2.1.

 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku osoba niepełnosprawna może wejść od strony ogrodu wejściem dostępnym dla wózków inwalidzkich, bezpośrednio do wejścia może podjechać samochodem.

 

Do budynku osoba niepełnosprawna można wejść z psem asystującym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością na parterze budynku.

 

Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw:

 

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Starej Wsi poprzez:

 

 • wysłanie e-maila pod adres: wtz2@op.pl

 • telefonicznie pod numerem: 13 434 02 94

 • poprzez pocztę tradycyjną na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi,
  36-200 Brzozów, Stara Wieś 793

 

Przy załatwianiu spraw jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Spotkanie należy głosić na załączonym formularzu. 

 

 

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

 

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi,
36-200 Brzozów, Stara Wieś 793 lub e-mailem:
wtz2@op.pl

 

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.