Procedury bezpieczeństwa BHP w okresie pandemii COVID-19

                                                                                                                             

Procedura bezpieczeństwa BHP

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi 793
w okresie pandemii COVID – 19”

PODSTAWY PRAWNE:

   Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami), Wytyczne przeciwepidemiczne MRPiPS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$11.  Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników i podopiecznych WTZ, świadczących pracę i biorących udział w zajęciach na terenie placówki
w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

$12.  Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.

$13.  Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

$14.  Osoba decydująca się na udział w zajęciach organizowanych przez WTZ w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć oświadczenie, stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej Procedury. W przypadku, gdy uczestnik nie może sam podpisać powyższego oświadczenia, konieczny jest podpis rodziców/opiekunów prawnych.

ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP

$11.      W placówce obowiązuje ustalony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego rygor sanitarny.

$12.      Do placówki przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).

$13.      W placówce dostępne są środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, mydło) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używa się odpowiednich środków ochrony indywidualnej (nieprzemakalne fartuchy, maseczki, rękawiczki), które po użyciu należy wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci.

$14.      Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

$15.      Pracownicy promują i wspierają wśród uczestników i pracowników higienę rąk i dróg oddechowych, a także właściwą etykietę postępowania prewencyjnego.

$16.      Pracownicy stosują środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice) oraz mycia rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.

$17.      W placówce obowiązuje zakaz noszenia biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie rąk.

$18.      Obowiązuje zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych, gdyż są siedliskiem/przekaźnikami wirusów.

$19.      Osoba prowadząca zajęcia w miarę możliwości używa osłony ust i nosa.

$110.  Zajęcia odbywają się w małych grupach, a w razie konieczności w systemie zmianowym. Najlepiej, by grupy uczestników nie stykały się ze sobą i prowadzili je ci sami opiekunowie.

$111.  W jednej sali może przebywać do 3 uczestników, przy czym minimalna przestrzeń na jedną osobę nie powinna być mniejsza niż 2m2.

$112.  Nie odbywają się zajęcia w ramach pracowni gospodarstwa domowego.

$113.  Nie odbywają się praktyki zawodowe u pracodawców.

$114.  Posiłki nie mogą być spożywane w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie. Po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej.

$115.  Uczestnicy muszą mieć świadomość, jakie ryzyko niesie ze sobą nieprzestrzeganie niniejszej procedury.

$116.  Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia i posiłki, musza być regularnie wietrzone.

$117.  Powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć muszą być regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, słuchawka telefonu, klawiatura
i myszka, włączniki świateł, biurka) – koniecznie po zakończeniu zajęć jednej grupy,         a przed rozpoczęciem zajęć grupy następnej jeśli zachodzi taka kolejność. Toalety, klamki, poręcze, włączniki świateł należy dezynfekować przynajmniej 4x dziennie.

$118.  Należy ograniczyć kontakty osób niezaangażowanych w bezpośrednią pracę                                  z uczestnikami z nimi samymi.

$119.  Do placówki nie wchodzą osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.

$120.  W placówce nie wydziela się pomieszczenia na IZOLATORIUM

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

$11.        Pracownik dezynfekuje ręce przy wejściu do placówki. Regularnie myje i dezynfekuje ręce.

$12.        W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki oraz maski lub przyłbice.

$13.        Łazienki wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 70%).

$14.        Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są
do umycia i dezynfekcji rąk.

$15.        Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci stojącego przy wyjściu z budynku.

6. W kuchni stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni
       i sprzętów w gastronomii.

7.   W pozostałych pomieszczeniach stosowane są środki przeznaczone do dezynfekcji      

       powierzchni.

8. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych
       w pracowniach, łazienkach i na korytarzach.

9.   Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo

       opisanych w instrukcji mycia rąk .          

10. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w toaletach.                          

11. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po placówce - zobowiązani        

     są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni wynoszącego min.

     1,5 m od siebie.

12. Do prac zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia nie angażuje się pracowników  

     powyżej 60 r.ż. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają daną osobę          

     do grupy ryzyka.

13. Pracownicy przekazują kierownikowi informacje o stanie zdrowia własnego                       i uczestników, które są istotne.

14. Regularnie rozmawiają z uczestnikami o profilaktyce zakażeń i stosują podstawowe zasady higieny (m.in. mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na przywitanie, unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust). Utrwalają prawidłowe nawyki podczas kichania czy kasłania.

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

$11.      Nie wysyłać do placówki uczestnika, jeżeli w jego domu przebywa osoba                 na kwarantannie lub w izolacji, jeżeli miał kontakt z osobą zakażoną, jeżeli ma objawy choroby lub podwyższoną temperaturę.

2.Stosować się do zaleceń GIS.

3. Poinformować Kierownika placówki o pojawieniu się objawów choroby u uczestnika, tj.: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar.    

SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

$11.      Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszność, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną kierownika i nie przychodzi tego dnia do pracy. Bezzwłocznie kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogarszania się stanu zdrowia wzywa pogotowie i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

$12.      Jeśli niepokojące objawy pojawią się u pracownika będącego na stanowisku pracy, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik powinien skorzystać z porady lekarskiej. Obszar, w którym przebywał i poruszał się dany pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Pracownik oddala się własnym samochodem.

$13.      W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, kierownik niezwłocznie powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

$14.      Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną kierownika i nie przychodzi tego dnia do pracy.

$15.      Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie placówki, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierownika, jego zastępcę lub pielęgniarkę. Ci kontaktują się z pracownikiem z objawami choroby                w celu potwierdzenia, wykluczenia występujących objawów.

$16.      W przypadku zaobserwowania objawów choroby u uczestnika zajęć, niezwłocznie informują o tym kierownika, zastępcę lub pielęgniarkę.

$17.      Pracownik jest zobowiązany odizolować uczestnika (np. przeprowadzić na zewnątrz budynku), aby nie narażać zdrowia pozostałych osób przebywających w grupie, zawiadamia kierownika lub jego zastępcę, a ten powiadamia rodzinę uczestnika                  o obowiązku odebrania uczestnika z WTZ własnym środkiem transportu.

$18.      Osoba oczekująca wraz z uczestnikiem na przybycie opiekuna (konieczna zgoda tej osoby), zachowuje wszelkie środki ostrożności ( określone w niniejszej procedurze).

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POTWIERDZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA                                                      LUB PRACOWNIKA

1.W przypadku potwierdzenia wystąpienia u uczestnika lub pracownika zakażenia pracownicy zobowiązani są do poinformowania kierownika, zastępcę lub pielęgniarkę                 o zachorowaniu podopiecznego/ pracownika, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań. Kierownik powiadamia organ prowadzący oraz sanepid.

2. Pracownik oddala się własnym samochodem i postępuje zgodnie z zasadami ogólnymi

i zaleceniami GIS.              

W sytuacjach koniecznych kierownik wzywa służby medyczne.

3.W przypadku potwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika kierownik lub jego zastępca informuje rodzinę o konieczności odebrania uczestnika własnym transportem                 z placówki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia wśród osób przebywających w WTZ oraz w celu poddania uczestnika badaniom lekarskim.

W sytuacjach koniecznych kierownik wzywa służby medyczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia do realizacji przez Kierownika jednostki.

2. Procedura obowiązuje do odwołania.

$13.  Procedura zostanie uruchomiona przez kierownika z chwilą, gdy:

$1a)   zapewni środki dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

$1b)  zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr bezdotykowy.

$14.  Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej placówki.

 

…………………………………………………

(podpis i pieczęć kierownika)